Vážení rodiče,

 

zápis na školní rok 2021/2022 bude probíhat od 2. května do 16. května distančním způsobem, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Pro dítě, které dosáhne do 31.08.2021 pěti let je předškolní vzdělávání povinné.

 

Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 ZDE a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí. Nástup do MŠ je k 1.9.2021 nebo později, pokud by dítěti 1.9.2021 ještě nabyly 3 roky.

 

Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 01.09.2021 předškolní vzdělávání povinné.

 

Způsoby podání žádosti:

 

- do datové schránky školy (Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 dhsuwub)

 

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (reditelka@ms-simunkova.cz)

 

- poštou, přičemž rozhodující je datum podání na poštu (Mateřská škola, Šimůnkova 13/1599, 182 00 Praha 8)

 

- vhozením do velké žluté poštovní schránky u vchodu do MŠ od hřiště ZŠ Žernosecká

 

Žádost, prosím, označte ,,Zápis 2021/22,,

 

Žadatel informuje o odevzdání dokumentů e-mailem na reditelka@ms-simunkova.cz, ředitelka potvrdí převzetí dokladů odpovědí na tento e-mail a přidělí registrační číslo.

 

Povinné přílohy žádosti:

 

1. Vyplněná Žádost o přijetí ZDE

 

2. Evidenční list dítěte včetně potvrzení od lékaře ZDE

 

3. Kopie rodného listu dítěte

 

4. V případě cizinců kopie dokladu dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní

 

 

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách MŠ, ve vitríně MŠ a na dveřích ředitelny po dobu 15 dnů.

 

Rozhodnutí o přijetí

Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno. Zveřejněním seznamu přijatých dětí (jejich registračních čísel), se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí musí být prokazatelně předána žadateli. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně s doručenkou. Prosím, vyzvedněte na poště obratem.

 

Pokud bylo vaše dítě přijato do dvou či více mateřských škol, prosím, obratem kontaktujte příslušnou ředitelku školy, o kterou nemáte zájem a odhlaste své dítě z docházky na příslušném formuláři. Uvolníte tím místo dalším čekatelům, kteří skončili ,,pod čarou,,.

 

Děkuji. Mgr. Dana Straková, ředitelka MŠ

 

 zaharad MŠ

Přiložené soubory

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova 13 pro rok 2021-22.pdf
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova.pdf
 
Evidenční list MŠ Šimůnkova .pdf
 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021_2022.pdf
 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.pdf
 
březnová Osmička Zápisy do MŠ MČ Praha 8.pdf